XXI Əsr üçün Statistik Düşüncə

Mündəricat

 • 3 Ehtimal
  • 3.1 Ehtimal nədir?
  • 3.2 Ehtimalları necə müəyyənləşdiririk?
  • 3.3 Ehtimal paylanmaları
  • 3.4 Şərti ehtimal
  • 3.5 Şərti ehtimalların datadan hesablanması
  • 3.6 Müstəqillik
  • 3.7 Şərti ehtimalın əksi: Bayes qaydası
  • 3.8 Datadan öyrənmək
  • 3.9 İmkan və imkan nisbətləri
  • 3.10 Ehtimalların mənası nədir?
  • 3.11 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 4 Datanın icmallaşdırılması
  • 4.1 Niyə məlumatları icmallaşdırmalı?
  • 4.2 Cədvəllərdən istifadə edərək datanın icmallaşdırılması
  • 4.3 Paylanmaların ideallaşdırılmış təsviri
  • 4.4 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 5 Dataya modellər uyğunlaşdırmaq
  • 5.1 Model nədir?
  • 5.2 Statistik modelləşdirmə: Nümunə
  • 5.3 Bir modeli “yaxşı” edən nədir?
  • 5.4 Model həddən artıq yaxşı ola bilərmi?
  • 5.5 Ən sadə model: Ədədi orta
  • 5.6 Mod
  • 5.7 Dəyişkənlik: Ədədi orta dataya nə dərəcədə uyğundur?
  • 5.8 Statistikanı anlamaq üçün simulyasiyalardan istifadə
  • 5.9 Z dəyəri
 • 6 Datanın təsvirolunması
  • 6.1 Data təsvirolunması necə həyat xilas edə bilər
  • 6.2 Bir qrafikin anatomiyası
  • 6.3 R-da ggplotla qrafiklərin hazırlanması
  • 6.4 Yaxşı təsvirolunmanın prinsipləri
  • 6.5 Data / rəng nisbətini artırın
  • 6.6 Qrafik cəhəngiyyatdan çəkinin
  • 6.7 Datanı təhrif etməkdən çəkinin
  • 6.8 Yalan faktoru
  • 6.9 İnsani məhdudiyyətləri unutmayın
  • 6.10 Digər amilləri nəzərə alın
  • 6.11 Tövsiyyə olunan mətnlər və videolar
 • 7 Seçmə
  • 7.1 Seçməni necə edirik?
  • 7.2 Seçmə xətası
  • 7.3 Ortanın standart xətası
  • 7.4 Mərkəzi limit teoremi
  • 7.5 Etibarlılıq intervalları
  • 7.6 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 8 Təkrar seçmə və simulyasiya
  • 8.1 Monte Karlo simulyasiyası
  • 8.2 Statistikada təsadüfilik
  • 8.3 Təsadüfi ədədlərin yaradılması
  • 8.4 Monte Carlo simulyasiyasından istifadə
  • 8.5 Statistika üçün simulyasiyadan istifadə: bootstrap
  • 8.6 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 9 Hipotez testi
  • 9.1 Sıfır Hipotezinin Statistik Testi (SHST)
  • 9.2 Sıfır hipotezinin statistik testi: Nümunə
  • 9.3 Sıfır hipotezi testi prosesi
  • 9.4 Müasir kontekstdə SHST: Çoxsaylı testlər
  • 9.5 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 10 Etibarlılıq intervalları, effekt ölçüləri və statistik güc
  • 10.1 Etibarlılıq intervalları
  • 10.2 Effekt ölçüləri
  • 10.3 Statistik güc
  • 10.4 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 11 Bayes statistikası
  • 11.1 Generativ modellər
  • 11.2 Bayes teoremi və əks nəticəyəgəlmə
  • 11.3 Bayes qiymətləndirməsi aparmaq
  • 11.4 Posterior paylanmaları hesablamaq
  • 11.5 Prioritet seçmək
  • 11.6 Bayes hipotez testi
  • 11.7 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 12 Kateqorik əlaqələrin modelləşdirilməsi
  • 12.1 Nümunə: Konfet rəngləri
  • 12.2 Pearsonun ki-kvadratı testi
  • 12.3 Mümkünat cədvəlləri və ikitərəfli test
  • 12.4 Standartlaşdırılmış qalıqlar
  • 12.5 İmkan nisbətləri
  • 12.6 Bayes faktoru
  • 12.7 2 x 2-lik cədvəli aşan kateqorik təhlili
  • 12.8 Simpsonun paradoksundan ehtiyat edin
 • 13 Kəsintisiz əlaqələrin modelləşdirilməsi
  • 13.1 Nümunə: Nifrət cinayətləri və gəlir bərabərsizliyi
  • 13.2 Gəlir bərabərsizliyi nifrət cinayətləri ilə əlaqəlidirmi?
  • 13.3 Kovariasiya və korrelyasiya
  • 13.4 Korrelyasiya və səbəbiyyət
  • 13.5 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 14 Ümumi xətti model
  • 14.1 Xətti reqressiya
  • 14.2 Daha mürəkkəb modellərin uyğunlaşdırılması
  • 14.3 Dəyişənlər arasında qarşılıqlı əlaqə
  • 14.4 “Proqnozlaşdırmaq” əslində nə deməkdir?
  • 14.5 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • 15 Ortaların müqayisəsi
  • 15.1 Studentin T testi
  • 15.2 T testi xətti bir model kimi
  • 15.3 Orta fərqləri üçün Bayes amili
  • 15.4 Cütlənmiş t testlər
  • 15.5 İkidən daha artıq ortanın müqayisəsi
 • 16 Statistik modelləşdirmə prosesi: Praktiki bir nümunə
  • 16.1 Statistik modelləşdirmə prosesi
 • 17 Təkrarlana bilən tədqiqat aparmaq
  • 17.1 Elmin necə işləməli olduğunu düşünürük
  • 17.2 Elm reallıqda (bəzən) necə işləyir
  • 17.3 Elmdə təkrarlanabilmə böhranı
  • 17.4 Şübhəli tədqiqat vərdişləri
  • 17.5 Təkrarlanabilən tədqiqatların aparılması
  • 17.6 Təkrarlanabilən data analizi
  • 17.7 Nəticə: Daha yaxşı elm
  • 17.8 Tövsiyyə olunan mətnlər
 • İstinadlar

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top